Pracownia Psychoterapii i Rozwoju

Przemysław Traczyński

Polityka Prywatności
 1. Administratorem Twoich danych osobowych są współadministratorzy strony https://pracownia-przymierze.pl/ tj.
  • Przymierze. Pracownia Psychoterapii i Rozwoju - Przemysław Traczyński, Osiedle Widokowe 4/7, 32-540 Trzebinia, NIP: 6282158205, REGON: 120856679,
 2. Zgodnie z artykułem 13 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO) przedstawiamy poniżej szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach opracowywania Państwa zgłoszeń i zapytań przez Dział Obsługi Klienta powyższych podmiotów.
 3. W przypadku pytań dotyczących witryny internetowej albo w celu skorzystania ze swoich praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych (prawo do ochrony danych) mogą się Państwo się skontaktować poprzez formularz na stronie lub listownie na jeden z powyższych adresów.
 4. Dane osobowe, które przekazują nam Państwo przy wypełnianiu formularzy kontaktowych, podczas rozmów telefonicznych lub za pomocą poczty elektronicznej, czy mediów społecznościowych, traktujemy poufnie. Państwa dane wykorzystujemy wyłącznie w celu opracowania danego zgłoszenia/zapytania. W celu identyfikacji Państwa jako naszych Klientów lub opracowania Państwa zgłoszenia/zapytania możemy również wykorzystywać dane dotyczące Państwa konta klienta w bazie danych jednego ze wspoładministratorów.
 5. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi artykuł 6 ustęp 1 litera f) RODO. Uzasadniony interes dotyczący przetwarzania danych wynika tutaj z celu, jakim jest udzielanie odpowiedzi na Państwa zgłoszenia/zapytania, a tym samym utrzymywanie i zwiększanie zadowolenia naszych Klientów. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi.
 6. Przekazywanie danych podmiotom trzecim jest zasadniczo wykluczone. W wyjątkowych przypadkach zlecamy przetwarzanie danych starannie wybranym firmom podwykonawczym. Firmy te wybieramy z największą starannością i w zawartej umowie zobowiązujemy je do przestrzegania postanowień artykułu 28 RODO.
 7. Konieczne może być również przekazywanie elementów Państwa zgłoszenia/zapytania naszym kontrahentom (np. dostawcom w przypadku ankiet dotyczących produktów) w celu jego opracowania. W takich przypadkach Państwa zapytania są uprzednio anonimizowane, by wykluczyć możliwość powiązania ich z Państwa osobą. Jeżeli w pojedynczych przypadkach konieczne będzie przekazanie Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, poinformujemy o tym Państwa z wyprzedzeniem i poprosimy o wyrażenie stosownej zgody.
 8. Wszystkie dane osobowe, które przekazują nam Państwo w ramach zapytań (sugestie, pochwały lub krytyka), są przez nas przechowywane do czasu zakończenia realizacji zgłoszenia lub bezpiecznie anonimizowane.
 9. Przysługują Państwu, jako osobom, których dane dotyczą, następujące prawa:
 10. Zgodnie z art. 15 ust. 1 RODO mają Państwo prawo dostępu do Państwa danych osobowych przetwarzanych przez każdego ze współadministratorów strony. Dodatkowo w przypadku zaistnienia stosownych przesłanek mogą Państwo żądać sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO) i ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) dotyczących Państwa danych osobowych. Zgodnie z art. 21 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. Jeżeli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, dotyczące Państwa dane osobowe nie będą w przyszłości przetwarzane, chyba że współadministratorzy wykażą ważne i uzasadnione podstawy przetwarzania mające charakter nadrzędny wobec Państwa interesów.
 11. Jeśli samodzielnie dostarczyli Państwo administratorowi dotyczące Państwa dane osobowe, przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO.
 12. W przypadku dochodzenia swoich praw na mocy punktu 18 RODO, dane osobowe będą przechowywane przez 3 lata po udzieleniu przez nas ostatecznej odpowiedzi, abyśmy mogli wykazać, że udzieliliśmy Państwu wyczerpujących informacji i że spełnione zostały wymogi prawne.
 13. Jeśli zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona została w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć zgodę bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 14. W powyższych przypadkach lub w wypadku wnoszenia skarg prosimy o kontakt za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej z inspektorem ochrony danych.  
 15. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla Państwa miejsca zamieszkania lub siedziby administratora danych.